Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

17 czerwiec 2020

 Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

 
Wójt Gminy Brudzew - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) Wójt Gminy Brudzew - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Brudzew.


1.Kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać następujące wymagania:

1) być osobą pełnoletnią,

2) zamieszkiwać na terenie Gminy Brudzew,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  1. Kandydat na rachmistrza terenowego:

- zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego, o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie - obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
- jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

  1. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
  2. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
  3. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
  4. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

- Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);

- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);

- Informację dotycząca RODO (zał. 3).

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30), w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie do 08.07.2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Brudzew. Adres do doręczeń: Urząd Gminy Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew

7. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Pani Julita Warach – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, tel. 63 279 83 36.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech